Servicii2021-06-25T10:29:28+02:00

Servicii

 • Construire case si imobile la rosu
 • Construire blocuri si structuri inalte
 • Lucrari de zidarie 
 • Consolidari / renovari
 • Extinderi / supraetajari
 • Executie ploturi si subzidiri
 • Renovari fatade si placari cu termosistem
 • Demolari imobile si case vechi

 • Sapaturi mecanizate pentru subsoluri si parcari
 • Infrastructura pentru hale industriale
 • Piloti forati si sprijiniri de tip berlineze
 • Transport si evacuare moloz
 • Livrare materiale de constructii
 • Betonare si asfaltare suprafete mari, parcari etc
 • Refacere acoperisuri si terase

 

 • Autorizatie De Construire Locuinta Unifamiliala, De Tipul Insiruite, Duplex
 • Autorizatie De Construire Modificari Interioare
 • Autorizatie Interventii Reparatii La Fatada
 • Autorizatie De Construire Modificare Sarpanta,
 • Autorizatie De Construire Recompartimentari Interioare, Autorizatie De Construire Amenajari Interioare,
 • Autorizatie De Construire Amenajare Terasa
 • Autorizatie De Construire Supraetajare
 • Autorizatie De Construire Consolidari Cladiri Existente
 • Autorizatie De Construire Pentru Amplasare Semnalistica Publicitara (Reclame /Firma Luminoase, Totem (aflati mai multe informatii aici)
 • Aviz De Amplasament Banner, People Stopper, Steaguri Directionale
 • Autorizatie De Desfiintare Cladiri Existente
 • Autorizatie Schimbare De Destinatie
 • Autorizatie De Construire Mansarda Sau Transformare Pod Circulabil In Mansarda
 • Autorizatie De Functionare
 • Autorizatie De Constructie Balcon La Parter
 • Autorizatie de Desfiintare Cladiri Existente
 • Autorizatie Constructie Gard

 

Cum se obtine Autorizatia de Construire:


1. Solicitati Certificatul de Urbanism (CU) de la primaria localitatii/ sectorului in care se afla terenul pe care vreti sa construiti.  Certificatul de Urbanism este un act informativ, prin care Primaria va comunica conditiile pe care trebuie sa le indepliniti pentru a obtine autorizatia de construire: acte necesare, retrageri minime de la limitele de proprietate, avizele si acordurile ce trebuie obtinute etc.

2. Comandati un studiu geotehnic pentru amplasamentul in care doriti sa construiti. Studiul geotehnic va analiza calitatea si caracteristicile terenului de fundare, oferind proiectantului informatiile necesare pentru calcularea si dimensionarea corecta a fundatiilor.

3. Realizarea proiectului de catre proiectantul pe care l-ati ales.

autorizatii de constructie cityconsinv

In prima faza, se va definitiva tema de proiectare. In urma exprimarii cerintelor dumneavoastra cu privire la functionalitatea, compartimentarea interioara si aspectul constructiei, echipa de proiectanti (arhitect+inginer de structura+ingineri de instalatii) va propune  solutii pentru realizarea constructiei.

Dupa alegerea si aprobarea unei solutii definitive, se va elabora initial proiectul de autorizare pentru fiecare specialitate (arhitectura, structura de rezistenta si instalatii) care consta in planse desenate si documentatii scrise, asumate si semnate de catre proiectanti conform legislatiei in vigoare in Romania. Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) reprezinta o forma simplificata a proiectului tehnic (P.Th.); proiectul de autorizare contine documentatia scrisa si desenata necesara si suficienta pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.

4. Obtineti avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism. In mod uzual, prin CU, Primaria va solicita obtinerea avizului de Mediu si a avizelor si acordurilor furnizorilor de utilitati urbane prezente in zona (electricitate, alimentare cu apa si canalizare, gaze, salubritate etc.). Numarul si tipul avizelor si acordurilor solicitate va depinde de conditiile de amplasament si de natura constructiei.

5. Solicitati Autorizatia de construire, depunand la Primaria locala dosarul complet de autorizare (proiectul de autorizare, pe care l-ati primit de  la echipa de proiectanti, avizele de la punctul 3 si actele de proprietate);

6. Dupa obtinerea autorizatiei, puteti incepe executia constructiei (respectand proiectul tehnic), fie cu o firma specializata, fie in regie proprie.

Obligatii legale in aceasta faza:


consultanta pentru constructii

 •  anuntati Primaria si Inspectoratul de Stat in Constructii cu minim 5 zile inainte de inceperea lucrarilor;
 • angajati un diriginte de santier autorizat, care sa reprezinte interesele dvs. in raport cu constructorul, sa urmareasca buna desfasurare a lucrarilor si respectarea proiectului;
 • se intocmeste, prin grija dirigintelui de santier, Cartea tehnica a constructiei (cuprinde toate documentele privind constructia, emise in toate etapele realizarii ei – de la certificatul de urbanism pana la receptia finala a lucrarilor);
 • se efectueaza receptia la terminarea lucrarilor in prezenta dvs., a dirigintelui de santier, a executantului, a proiectantului, si a reprezentantului Primariei.

Dosarul prin care se solicita AC se intocmeste cf. Legii 50/1991 si va cuprinde:


1. cerere tip pentru emiterea AC;

2. certificatul de urbanism (in copie);

3. dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizata);

4. proiectul (documentatia tehnica) pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – DTAC, inclusiv referatele de verificare, semnate si stampilate in original (2 exemplare);

5.  avize si acorduri ce se obtin prin grija investitorului, daca sunt solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv acordul de Mediu;

6. dovada privind achitarea taxelor legale.

Termenul legal de eliberare a AC este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, insa, adeseori, acest termen nu este respectat de catre emitent. In acest caz se aplica legea aprobarii tacite, prin care lipsa unui raspuns pozitiv sau negativ in temenul legal echivaleaza cu aprobarea autorizatiei solicitate.

Certificatul de urbanism este un act public eliberat la cerere de catre Primaria localitatii/sectorului in raza careia se afla terenul, prin care se fac cunoscute solicitantului informatii despre regimul juridic (situarea in intravilan sau in afara acestuia), economic (destinatia – locuire, comert, etc.) si tehnic (conditiile in care se pot face lucrari de constructii) al imobilului pentru care a fost solicitat.

C.U. nu permite construirea, ci informeaza cu privire la principalele caracteristici ale constructiilor ce se pot executa pe un teren (retrageri de la limitele proprietatii, alinieri, inaltime maxima, procent de ocupare a terenului, etc.) si enumera actele ce se vor depune pentru obtinerea autorizatiei de construire, inclusiv avizele si acordurile necesare (utilitati urbane, protectia mediului, aparare civila etc.).

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie sa depuna la biroul de urbanism din cadrul Primariei un dosar cuprinzand (cf. Normelor metodologice din 12 oct. 2009 de aplicare a Legii 50/1991):

 • cerere tip;
 • planuri topografice/ cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru. Planurile pot fi obtinute din documentatia cadastrala a terenului (daca dispuneti de ea) sau de la Oficiul de Cadastru teritorial; (2 exemplare)
 • chitanta care atesta plata taxei de eliberare a CU; (copie)

In unele cazuri autoritatile pretind contrar prevederilor legale documente suplimentare cum ar fi: actul de proprietate, memoriu in care sa se specifice scopul solicitarii, plan de situatie cu constructia propusa, etc.

Cf. legii, CU se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii.

proiectare expertizare verificari de proiecte

Expertiza tehnica a constructiei este procesul prin care o constructie existenta este analizata de catre un expert atestat MLPTL. Aceasta este ceruta prin certificatul de urbanism în cazul în care solicitati modificari la o cladire existenta sau atunci cand construcţia propusa se va lipi de o construcţie existenta (ex. alipire la calcan).

Planuri de urbanism (PUD, PUZ) sunt documentatii de urbanism, care se realizeaza de catre specialisti atestati si se aproba de Consiliul local, prin care se modifica sau se completeaza regulile de urbanism existente (parametrii in care se poate construi) pentru un teren (PUD) sau o zona mai mare (PUZ). Certificatul de urbanism poate cere intocmirea unui PUD sau PUZ atunci cand se solicita o derogare de la normele urbanistice sau acestea nu ofera suficiente informatii.

Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) se constituie din parti ale proiectului tehnic (P.Th.) necesare si suficiente pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.

Va cuprinde:

1. Piese scrise: deviz general, memorii, la care se vor anexa studiul geotehnic, referate pentru verificarea proiectului, fise si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor;

2. Piese desenate – planuri generale si planse pe specialitati:

 • arhitectura: planurile tuturor nivelurilor, acoperisului, fatade, sectiuni caracteristice;
 • structura de rezistenta: fundatii si detalii de fundatii;
 • instalatii: schemele coloanelor instalatiilor electrice, sanitare, termice.

Studiul geotehnic este o documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia terenului, adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului, furnizand inginerului proiectant al structurii de rezistenta informatiile necesare pentru a dimensiona corect fundatia cladirii.

Verificarea proiectului se realizeaza de catre verificatori atestati MLPTL (acestia nu pot fi si autorii proiectului) pentru diferite specialitati (rezistenta, foc, siguranta in exploatare). In ceea ce priveste locuintele unifamiliale, doar referatul de verificare a rezistentei cladirii este necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Exceptie fac cladirile de importanta redusa (maxim S+P+1E) din mediul rural, pentru care nu este obligatorie verificarea proiectului

 • Autorizatie De Demolare Partiala

REFERAT DE VERIFICARE PROIECTE:

 • P.A.D. – proiect autorizatie demolare/desfiintare
 • D.T.A.D.- documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare/demolare)

TAXA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DEMOLARE

Pentru demolarea unei cladiri, fie ea locuinta, garaj, chiosc sau orice alta constructie, un proprietar are nevoie de o autorizatie din partea primariei pe raza careia se afla aceasta. Astfel, indiferent ca este vorba de o demolare totala sau de una partiala, fara acordul primariei exista riscul unei amenzi.

Demolarea unui imobil se poate face in baza actului de proprietate, dar si in cazul in care exista un acord scris dat de catre proprietar celui care detine un act de inchiriere si vrea sa aduca modificari locuintei sale provizorii.

Autorizatia obtinuta din partea primariei este valabila cel mult 12 luni de la data emiterii! In acest timp, cel care a solicitat-o trebuie sa inceapa lucrarile, iar valabilitatea se va extinde pe toata perioada de executie a acestora, perioada stabilita inca de la depunerea actelor.

Astfel, atat neinceperea, cat si nefinalizarea lucrarilor conduc la pierderea autorizatiei si la solicitarea unei alteia. Mai mult, in cazul in care demolarea nu se poate realiza in perioada stabilita, poate fi solicitata prelungirea valabilitatii acesteia cu 15 zile inainte de a expira. Aceasta poate fi ceruta numai o singura data.

autorizatii de demolare in Bucuresti

Documentatia necesara:

 • cererea tip, anexa acesteia, precum si precizarile privind completarea lor;
 • actul de proprietate;
 • certificatul de urbanism;
 • avizele din certificatul de urbanism;
 • Documentatia Tehnica pentru Autorizarea lucrarilor de Desfiintare/Demolare sau D.T.A.D.
 • dovada achitarii taxelor;
 • fotografii ale constructiei care urmeaza a fi demolata;
 • acordul coproprietarilor unde este cazul.

Taxa ce urmeaza sa fie platita depinde, in mare parte, de partea care urmeaza sa fie demolata. Acesteia i se adauga taxele achitate pentru eliberarea certificatului de urbanism, a avizelor, dar si pentru intocmirea P.A.D. – Proiectul pentru Autorizatia de Demolare.

 • Certificat De Urbanism
 • Extras De Carte Funciara La Zi
 • Planuri Cadastrale 1:2000, 1: 500 Vizat Ocpi
 • Memoriu Tehnic De Arhitectura
 • P.U.D.- Plan Urbanistic De Detaliu
 • P.U.Z. – Plan Urbanistic Zonal
 • P.U.G. – Plan Urbanistic General
 • Plan Dezvoltare Zonala

Certificatul de urbanism in vederea obtinerii Autorizatiei de construire și avizele necesare:


audit-energetic-certificare-cladiri

Certificatul de urbanism este emis de Direcția de Urbanism din cadrul primăriei de care aparține imobilul pe care se va face investiția și e primul act care vă spune dacă vi se permite să faceți modificarea respectivă și dacă da, în ce condiții. El are doar un caracter informativ și nu ține loc de autorizație de construcție. In acest document vi se specifică tipul de documentații care vă sunt necesare pentru aprobarea a ceea ce doriți să modificați sau să construiți și de ce avize aveți nevoie.

Este valabil doar 12 luni și se poate prelungi o singură dată încă 12 luni. 

Cum se întocmește si ce contine documentația pentru fiecare tip de aviz?

 • Odata cu obtinerea certificatului de urbanism, dacă prin acesta se acceptă modificările, se trece la pasul urmator, obținerea avizelor solicitate prin CU. Pe langa cererea tip de la fiecare intitutie in parte, actele de detinere imobil,se va intocmi documentaţia şi planurile ce vor fii depuse pentru obţinerea avizelor trebuie executate de o firmă de proiectare şi/sau arhitectură, specializată pe domeniul în care doriţi să interveniţi.
 • Revin cu recomandarea de a solicita avizele pentru faza DTAC (documentație tehnică de avizare a construcției), pentru a fii valabile și atunci cand solicitați autorizația de construcție. In caz contrar o să fiti puși în situația de a umbla din nou dupa aceleași avize.
 • În cadrul CU se specifică ce tip de avize sunt solicitate: utilități(energie electrica, apa, canalizare, gaz, telefonie, salubritate), securitate la incendiu, protecție civila, sănătatea populației, poliție, siguranța circulației. Pentru unele investiții se pot cere și avize de la Agenția pentru Protecția Mediului (grijă mare la zonele protejate prin lege), Inspectoratul de stat in constructii sau Direcția de Cultură.
 • Fiecare institutie are „pretenția” de a primi documentația într-un anumit format. De exemplu, EON Gaz are un model specific in care trebuie sa arate planul (culori și simboluri în legendă) și trebuie figurate pe plan toate rețelele (apa, canal, electrice, telefonie)header-plan-existent. Vedeti pagina de pe site-ul EON Gaz Romania, Informaţii de interes proiectanţi conducte.
 • Taxarea avizelor e și ea diferită de la o instituție la alta, unele sunt gratis, altele sunt taxate pe număr de planșe, deci recomand să includeți în documentație o singură plansa, chiar dacă e format mai mare, în care să se vadă clar toate elementele…sau cât mai puține planșe.

DOCUMENTAŢIE NECESARA


acte -documente pentru certificate urbanistice

a) cererea-tip* în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând: 1. elementele de identificare a solicitantului; 2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel; 3. elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel: 1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una dintre scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară; 2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

* Cererea-tip pentru eliberare se procură de la emitent şi se completează cu datele solicitate.

Antreprenoriatul in constructii insumeaza toate activitatile unei firme de constructii, pe care aceasta le pune la dispozitia unor potentiali clienti, devenind, in acest fel, antreprenor si asumandu-si raspunderea pentru lucrarile pe care trebuie sa le execute conform contractului de antrepriza. In calitate de antreprenor general in constructii in Bucuresti, City Construct Invest isi asuma responsabilitatea de a realiza lucrari in beneficiul clientilor care solicita serviciile firmei si de a coordona activitatea tuturor colaboratorilor participanti la lucrari.

Antreprenori Constructii Bucuresti - CityConsInv

In afara de serviciile de construire, un antreprenor in constructii mai poate oferi si servicii precum:

 • reconstruirea
 • consolidarea
 • modificarea
 • extinderea
 • lucrarile de instalatii si reparatii

 

Antrepriza si Subantrepriza


Prin antrepriza de constructii, o varietate a contractului de antrepriza, antreprenorii in constructii se obliga, pe baza unor clauze si conditii contractuale, sa execute lucrari, contra cost, in beneficiul unei persoane sau al unei organizatii. In general, beneficiarul serviciilor de constructii ii poate oferi un mandat antreprenorului, pentru a se ocupa, in locul beneficiarului, de obtinerea autorizatiilor necesare inceperii lucrarilor de constructie. Lucrarile nu pot fi incepute in lipsa unei autorizatii de construire.

Lucrarile cu un caracter complex pot necesita realizarea unui contract de subantrepriza, prin care un subantreprenor se obliga, fata de antreprenor, sa execute, partial sau in totalitate, lucrarile prevazute in contractul de antrepriza.

 

autorizatie_construire_reclame

Autorizatie pentru reclama

Atat pentru realizarea unei constructii sau pentru orice modificari aduse constructiilor existente (recompartimentari, consolidari, modificari ale fatadelor, schimbarea destinatiei, desfiintare partiala sau totala, extindere sau transformare, inchidere balcon,etc), cat si pentru amplasare semnalistica publicitara (firma luminoasa, reclama luminoasa, panou publicitar, caseta luminoasa, banner, steag publicitar, mesh, litere volumetrice, sigla, banner, copertina), conform Legii 50 din 29 iulie 1991privind autorizarea executarii constructiilor, este necesara obtinerea unei autorizatii de construire de la Primaria pe raza careia se afla obiectivul.

Procedurile de autorizare ale unei firme sau reclame sunt similare cu cele pentru construirea unui imobil iar amenzile pentru amplasarea obiectelor publicitare fara autorizatie de construire sunt aceleasi ca si pentru construirea unui imobil fara autorizatie, fiind cuprinse între 1.000 RON  – 100.000 RON .

Conform Regulamentului de publicitate, amplasarea obiectelor de semnalistica publicitara (firme luminoase, reclame, casete luminoase, panouri publicitare, litere volumetrice, bannere, mesh-uri, sigle spectrale, copertine) trebuie sa respecte o serie de reglementari stabilite in sedinte ale Consiliilor Locale ale Primariilor.

autorizatie amenajare vitrina

La finalizarea lucrarilor autorizate se va intocmi un proces-verbal de receptie la Inspectoratul de Stat in Constructii si la Primaria emitenta a autorizatiei de construire, conform Legii 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in costructii.

Beneficiarul autorizatiei de construire, are obligatia inregistrarii acesteia la Directia de Impozite si Taxe Locale a Primariei Sectorului in care este amplasata reclama intr-un termen de 30 de zile de la data obtinerii autorizatiei. Nerespectarea acestui termen se sanctioneaza contraventional confom normelor Codului Fiscal in vigoare.

Reamenajarea unui birou nou incepe cu etapa de fit-out

Mutarea intr-un sediu nou poate avea varii motive, de la obtinerea unor oferte mai bune pentru spatiul inchiriat pana la redimensionarea echipei si alegerea unui spatiu adecvat.

O mutare intr-un spatiu neamenajat nu incepe cu instalarea noului mobilier. Prima etapa este cea de fit-out, in care instalatiile electrice de iluminat si forta, instalatiile sanitare, de detectie si stingere incendiu, instalatiile termice, de climatizare si ventilatie, compartimentarile interioare si tavanele sunt puse la punct intr-un mod inteligent pentru a face fata nevoilor imediate, dar si celor viitoare generate de o eventuala extindere a echipei sau achizitiei unor noi echipamente ce trebuie racordate la curent si Internet.

Pentru a avea rezultatele dorite, este de preferat sa alegi serviciile unei firme care se ocupa de design-ul birourilor, dar si de partea de fit-out, pentru a gandi intr-un tot unitar toate elementele componente ale noului spatiu de lucru.

Noi oferim servicii variate, de la consultanta pentru birouri, design de birouri si pana la Fit Out, servicii de relocare si obtinere de avize si autorizatii.

Etapa de fit-out poate diferi de la cladire la cladire. De exemplu, cladirile de birouri de clasa A vin deja cu o mare parte de cablare facuta. Alte cladiri necesita lucrul in detaliu la podea, tavanul fals, despartirea zonelor de lucru prin partitii, instalarea de usi de trecere si cablare totala de la sursa principala si pana la fiecare spatiu in care va fi un birou.

Birourile moderne inseamna, dincolo de un design elegant, si o plasare inteligenta a statiilor de lucru si a elementele de fit-out. Acestea trebuie planificate astfel incat sa nu fie nevoie de alte modificari ulterioare.

Pentru servicii de fit-out, oferim suport integral personalizat pentru fiecare interior in parte, venind cu solutii tehnice bine fundamentate si solutii de design ingenioase pentru a crea un mediu eficient si personalizat de lucru.

Parteneri

Go to Top